Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.- A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

1.1 Sinus-Fair Consulting Kft. (a továbbiakban: Alkusz) mint adatkezelő, a közte és az őt megbízó szerződő fél közötti – biztosításértékesítési tevékenységre vonatkozó – alkuszi szerződés (a továbbiakban: „Alkuszi Szerződés”) megkötéséhez, illetve az Alkuszi Szerződés teljesítéséhez (így különösen biztosítási szerződések létrejöttével, nyilvántartásával, és azok teljesítésével összefüggésben), továbbá marketing tevékenységével összefüggésben a természetes személynek minősülő ügyfele, azaz a szerződő fél a biztosított és a kedvezményezett illetve az ügyfél képviseletében eljáró természetes személyek , mint az Alkusz adatkezelésével érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatait a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

1.2 Az Érintett nem köteles megadni a személyes adatait, amennyiben azonban az Érintett — illetőleg, ha az Érintett a szerződő féltől eltérő biztosított vagy kedvezményezett, akkor a szerződő fél — nem adja meg az Alkuszi Szerződés teljesítése érdekében az igényfelmérés és a biztosítási szerződés megkötéséhez, és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, az Alkuszi Szerződés teljesítésére illetőleg a biztosítási szerződés megkötésére nem kerül sor.

2. Az alkusz adatkezeléssel kapcsolatos adatai

2.1 Adatkezelő neve: SINUS-FAIR Consulting Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Lövőház út 12.

Cégjegyzékszám: 19-09-505038

E-mail cím: info@sfc.hu

Honlap: www.sfc.hu

Adatvédelmi tisztviselő Horváth Józsefné

elérhetősége: + 36 88 400 331

3. Adatkezelés az Alkuszi Szerződés megkötése és teljesítése érdekében, a biztosítási szerződés megkötése előtt a biztosítási szerződés megkötése érdekében, valamint a biztosítási szerződés megkötésekor és a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatban

3.1 Az Alkuszi Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés az alábbi célokból és az alábbi időtartamban történik:

3.1.1. Az Alkuszi Szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés: Az Alkusz az Érintett személyes adatait az Alkuszi Szerződés létrehozása érdekében, valamint az Érintettek azonosítása, az Érintett igényeinek biztosítási szerződés megkötése céljából való feltárása és az Érintettel való kapcsolattartás céljából kezeli. Az e célból kezelt személyes adatokat az Alkusz addig kezeli, ameddig az Alkuszi Szerződés létrejön vagy létrejötte meghiúsul.

3.1.2. Az Alkuszi Szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatos adatkezelés: Az Alkusz az Érintett személyes adatait, amennyiben az Alkuszi Szerződés létre nem jötte esetén a meghiúsulását, illetve, ha azzal kapcsolatban jogvita keletkezett, annak lezárását követően, az abból eredő igény elévüléséig kezeli.

3.1.3. Az Alkuszi Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: Az Alkusz az Érintett személyes adatait az Alkuszi Szerződés teljesítése céljából kezeli. Az Alkusz az Alkuszi Szerződés alapján végzett biztosításértékesítési tevékenysége körében a szerződő fél megbízása alapján az alábbi részcélokból kezeli a személyes adatokat:

a) az Érintett igényeinek felmérése, megfelelő biztosítási szerződés megkötésének – ideértve az újrakötést is – előkészítése, illetve elősegítése, az azokkal kapcsolatos tanácsadás nyújtása;

b) a biztosítási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és érvényesítése (ideértve a kárigény érvényesítése kapcsán történő közreműködést is);

c) az Alkuszi Szerződés létrejöttekor már létező, Érintett által az Alkusznak átadott biztosítási szerződések átvilágítása, kezelése;

d) az Érintett képviseletének ellátása.

Az Alkusz az Alkuszi Szerződés teljesítésével kapcsolatban az Érintett által megadott vagy az Érintettről más módon az Alkusz tudomására jutott személyes adatokat az Alkuszi Szerződés fennállása alatt, illetve az Alkuszi Szerződés megszűnése esetén a megszűnést, illetve, ha azzal kapcsolatban jogvita keletkezett, annak lezárását követően, az abból eredő igények elévüléséig kezeli.

3.1.4. Alkuszi közvetett díj érvényesítése érdekében történő adatkezelés: Az Alkusz a biztosítási szerződés megkötését követően a biztosítási szerződés értékesítése ellenértékeként az adott biztosító által neki fizetendő közvetett díj iránti igénye érvényesítése, illetve az általa igénybe vett közvetítők díjigényének elszámolásacéljából kezeli a biztosítási szerződésben és azzal összefüggésben az Érintett által az Alkuszi Szerződés megkötése, illetve teljesítése során megadott, vagy az Érintettről más módon az Alkusz tudomására jutott, a díjigény érvényesítésével kapcsolatos személyes adatokat. Ez az adatkezelés addig tart, ameddig az Alkuszi Szerződés megszűnését követően a biztosítási szerződés értékesítése ellenértékeként neki fizetendő közvetett díj iránt igényt érvényesíthet, illetve vele szemben az általa igénybe vett közvetítő által díj érvényesíthető, de az Alkuszi Szerződés megszűnése esetén a megszűnését, illetve, ha azzal összefüggésben jogvita keletkezett, annak lezárását követően az abból eredő igények elévüléséig.

3.2 Az adatkezelés az alábbi jogalapok alapján történik:

3.2.1. A 3.1.1. pontban meghatározott célú adatkezelés az Alkuszi Szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

3.2.2. A 3.1.2. pontban meghatározott adatkezelés (Alkuszi Szerződés létrejöttének meghiúsulása) jogalapja az Alkusz jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Ebben az esetben a jogos érdek az Alkusz azon érdeke, hogy az Alkuszi Szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban az ellene indult vagy általa indított eljárásokban megfelelő módon képes legyen jogait és igényeit érvényesíteni. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése ellen.

3.2.3. A 3.1.3. pontban meghatározott adatkezelés jogalapja:

(a) Az Alkusz az Alkuszi Szerződés teljesítése érdekében, az abban meghatározott jogviszony alapján kezeli az Érintett által megadott személyes adatokat (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

(b) Az Alkusz a biztosított egészségügyi adatait a biztosított kifejezett hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és 9. cikk (2) bek. a) pont). Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

(c) Az Alkuszi Szerződés megszűnését követően az Alkusz jogos érdekből kezeli a személyes adatokat (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) és az egészségügyi adatokat (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont és GDPR 9. cikk (2) bek. f) pont). Ebben az esetben a jogos érdek az Alkusz azon érdeke, hogy az Alkuszi Szerződéssel kapcsolatban az ellene indult vagy általa indított eljárásokban megfelelő módon képes legyen jogait és igényeit érvényesíteni. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ezen célból jogos érdek alapján történő kezelése ellen.

(d) A szerződő félen kívüli Érintett kedvezményezett személyes adatai vonatkozásában az Alkusz azon jogos érdeke, hogy az Alkuszi Szerződést teljesíteni tudja, és ennek érdekében a kedvezményezett adatait is kezelje.

3.2.4. Az Alkusz a 3.1.4. pont esetén a kezelt személyes adatokat az Alkusz jogos érdeke alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Ebben az esetben a jogos érdek az Alkusz azon érdeke, hogy a Bit. 375/B. § (3) bekezdésében meghatározott, biztosítókkal szembeni közvetettdíj-követelését érvényesíteni tudja, illetve az általa igénybe vett közvetítőkkel el tudjon számolni. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ezen célból jogos érdek alapján történő kezelése ellen.

3.3 Az adatkezelés során az alábbi Személyes Adatok kezelésére kerül sor:

3.3.1. Az Alkusz a fenti 3.1.1. és 3.1.2. pontokban megjelölt adatkezelési célból (az Alkuszi Szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez és az Alkuszi Szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatos adatkezelés) az alábbi Személyes Adatokat kezeli: név,anyja neve, születési hely és idő, lakcím, e-mailcím, telefonszám, adóazonosító jel, állampolgárság, foglalkozás.

3.3.2. Az Alkusz a fenti 3.1.3. pontban megjelölt adatkezelési célból (az Alkuszi Szerződés teljesítése) az alábbi Személyes Adatokat kezeli:

(a) amennyiben az Érintett a szerződő fél vagy a biztosított, az Alkusz az Érintett által az erre kialakított formanyomtatványon, illetve az ajánlat elkészítése és a biztosítási szerződés megkötése során megadott, illetve tudomására jutott Személyes Adatokat kezeli;

(b) az Alkusz kezeli a biztosítottnak az általa megadott egészségügyi adatait is (pl. testmagasság, súly, mellbőség, hastérfogat, egészségügyi állapot, ideértve korábbi betegségeket is);

(c) az Alkusz a kedvezményezett alábbi személyes adatait kezeli, melyeket a szerződő fél ad meg: név, cím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, email cím.

3.3.3. Az Alkusz a fenti 3.1.4. pontban megjelölt adatkezelési célból (az Alkusz díjigényének biztosítóval szembeni érvényesítése, illetve a saját díjfizetési kötelezettsége elszámolása céljából) az alábbi Személyes Adatokat kezeli: név, cím, az érintett által megkötött biztosítási szerződés megkötésének ténye, adatai, státusza. 

4. ADATKEZELÉS A JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

4.1 Az Alkusz jogszabályokban meghatározott esetekben jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat végrehajtása érdekében az Érintettek jogszabályban meghatározott személyes adatait a jogszabályban meghatározott célból köteles kezelni a jogszabályban meghatározott időtartamig.

4.2 Az Alkusz az adózással, számvitellel kapcsolatos kötelezettségeivel kapcsolatban az alábbi adatkezelést valósítja meg:

4.2.1. Az Alkusz a Számviteli tv. 169. §-a szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, továbbá a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat a Szerződés megszűnését követő 8 évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeli.

4.2.2. Az Áfa tv. 179. §-a szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az Alkusz az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli.

4.2.3. Az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az Alkusz az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 évig kezeli.

4.3 Az Alkusz a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatban az alábbi adatkezelést valósítja meg:

  • Az Alkusz a Pmt. 6. §-a alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint köteles ügyfél-átvilágítást végezni, és e körben az Érintettek, azok rendelkezésre jogosult kapcsolattartója és természetes személy tényleges tulajdonosai a Pmt. 7. § (2) és a Pmt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatait kezeli.
  • Az Alkusz a személyazonosságot igazoló ellenőrzése érdekében a fenti adatokat tartalmazó okiratokról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.
  • Az Alkusz az ügyfél-átvilágítási intézkedések során megismert adatok papíralapú másolatát megőrzi, az átvilágítás megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíti, a központi nyilvántartásból történő adatlekérdezés esetén a válasz papíralapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve kezeli, továbbá a megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolja, és az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt. 57. §-ában írt adatokat feltünteti.
  • Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján, az Alkuszi Szerződéstől függően, eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, a Pmt. 58. § (1) bekezdése alapján a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére pedig a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 év.
  • Ha az Érintettek az adatok rögzítéséhez hozzájárulást nem ad vagy adatot nem szolgáltat, az Alkusz a közreműködést megtagadja.

4.4 Az Alkusz a Bit. által előírt kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi adatkezelést valósítja meg:

4.4.1. Amennyiben az Alkusszal szemben az Alkuszi Szerződés megkötésével vagy teljesítésével összefüggésben az Érintett panaszt nyújt be, a panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében az Alkusz kezeli az Érintett által az Alkusz részére a panaszkezeléssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott, vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó, az Alkuszi Szerződés megkötése és teljesítése során az Alkusz által kezelt személyes adatokat. Az Alkusz a panaszkezelés céljából a személyes adatokat, ideértve telefonon történő panaszkezelés esetén a hangfelvételt is, 5 évig őrzi meg. Az adatkezelés jogalapja az Alkusz jogszabályi kötelezettsége, melyet a Bit. 382. §-a ír elő.

4.4.2. Az Alkusz a Bit. 406. § (1) bekezdése alapján a lebonyolított biztosítási ügyletekről a 379-381. § szabályainak betartásával egyedi azonosításra alkalmas nyilvántartást vezet. Az adatkezelés jogalapja az Alkusz jogszabályi kötelezettsége, melyet a Bit. 406. §-a ír elő.

4.4.3. Az Alkusz a Bit. 400. § (1) bek. b) pontja alapján a biztosításközvetítői tevékenységhez igazodó nyilvántartást vezet. Az adatkezelés jogalapja az Alkusz jogszabályi kötelezettsége, melyet a Bit. 400. § (1) bekezdése ír elő.

5. Kapcsolattartó személyek személyes adatainak kezelése

5.1 Amennyiben a szerződő fél jogi személy az Alkusz a jogi személy képviseletében a kapcsolattartás során eljáró természetes személy (a továbbiakban: Kapcsolattartó) alábbi személyes adatait kezeli: név, beosztás/pozíció, telefon, e-mail elérhetőség.

5.2 Az adatkezelés jogalapja az Alkusz jogos érdeke. Az Alkusz jogos érdeke az Alkuszi Szerződéssel összefüggésben a képviselet igazoltsága és a kapcsolattartás.

5.3 Az Alkusz a személyes adatokat az Alkuszi Szerződés fennállásának időtartamáig, annak megszűnését követően pedig addig kezeli, ameddig az Alkuszi Szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább az Alkuszi Szerződés megszűnését, illetve ha jogvita keletkezett, annak lezárását követő 6 évig. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok fenti célból történő kezelése ellen.

6. marketing célú adatkezelés

6.1 Az adatkezelés célja, az Alkusz szolgáltatásainak megismertetése és azok igénybevételének ösztönzése céljából termékinformációk, reklámanyagok és ajánlatok küldése.

6.2 Az Alkusz marketing tevékenysége körében az alábbi személyes adatokat kezeli: az ügyfél azonosításához szükséges adatok (név, születési idő, lakcíme), továbbá az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt elérhetőségi adatok (az értesítési és/vagy telefon és/vagy e-mail elérhetőség), emellett a korábban megküldött marketing anyagok megküldésével kapcsolatos adatok.

6.3 Az adatkezelés jogalapja az Érintett által adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.

6.4 Az Alkusz a fent megjelölt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok marketing célú kezelése ellen.

7. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

7.1 Az Alkuszi Szerződés teljesítése során az Alkusz biztosításközvetítőket is igénybe vesz. Amennyiben a biztosításközvetítők az Alkusz megbízásából járnak el, akkor az Érintettek személyes adatait az Alkusz rendelkezései szerint adatfeldolgozóként kezelik. Az Alkusz által igénybe vett, eljárni jogosult biztosításközvetítők nevéről és címéről a Magyar Nemzeti Bank által vezetett, biztosításközvetítőkre vonatkozó nyilvántartásában, az alábbi linken érhető el tájékoztatás: https://intezmenykereso.mnb.hu/ 

7.2 Az adatfeldolgozók az Alkusszal kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az Alkusz utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelhetik az Alkusz által átadott személyes adatokat.

7.3 Az adatfeldolgozók, az Alkusz rendelkezése szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig az Alkusz jogosult az adatok kezelésére.

7.4 Az Alkusz kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az Érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

7.5 Az Alkusz az ajánlatadáshoz, illetve a biztosítási szerződés létrejöttéhez vagy teljesítéséhez szükséges adatok körében átadja az Érintettek személyes adatait, azon önálló adatkezelő biztosítóknak, amelyek vonatkozásában a szerződő féllel egyeztetve versengő ajánlat adását kéri, vagy akivel a szerződő fél biztosítási szerződést köt.

7.6 Jogszabályban előírt esetekben a jogszabályban megjelölt intézmények, szervek, szervezetek részére az Alkusz köteles továbbítani az általa kezelt, jogszabály által megjelölt személyes adatokat, amely adatátadás tényéről az Alkusz minden esetben értesíti az Érintetteket, ha azt jogszabály nem tiltja.

8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

8.1 Az Alkusz minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Az Alkusz az általa kezelt személyes adatok védelmét az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően biztosítja.

8.2 Az Alkusz mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Alkusz kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti.

9. AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

9.1 Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint az Érintett kérelmezheti az Alkusztól, mint adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

9.2 Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait és a hozzájárulás visszavonásához való jogát az Alkusz székhelyére vagy e-mailcímére küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja.

9.3 Ha az Alkusznak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

9.4 Az Alkusz indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Érintett kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az Általános Adatvédelmi Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az Alkusz a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Alkusz elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

9.5 Ha az Alkusz nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.6 Az Alkusz az Érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alkusz, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10. AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL RÖVIDEN

10.1 Hozzáférési jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alkusztól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Érintett kérésére az Alkusz rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

10.2 Helyesbítéshez való jog: Az Alkusz az Érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

10.3 A törléshez és az elfeledtetéshez való jog: Az Alkusz az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben az Érintett kérésére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az Érintett általa kezelt adatait. Ha az Érintett az Alkusz által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Alkusz megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az Érintett kérte az adatai törlését.

10.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Alkusz az Érintett kérésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az Érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az Érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Alkusz a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

10.5 Az adathordozhatósághoz való jog: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkével összhangban az Alkusz, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az Érintett kérésére, az Érintettre vonatkozó, és korábban általa az Alkusz rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az Érintett részére illetve az Érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

10.6 Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az Alkusz jogos érdek alapján vagy közvetlen üzletszerzés céljából kezeli az Érintett személyes adatát, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Alkusz a személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott esetben kezelheti tovább.

11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

11.1 Az Alkusz mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Alkuszhoz fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

11.2 Az Érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az Érintett személyes adatai kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az Érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

11.3 Az Érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az Érintett dönthet arról, hogy a pert az Alkusz tevékenységi helye szerinti EU tagállam vagy az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az Érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.